İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Burdur Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İHALE İLANI- Eski İl AFAD Binamız Enkaz Karşılığı Yıktırılacaktır. 29 Haziran 2018

BURDUR MERKEZ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 14 ADA 380 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN VE İL AFAD MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ ESKİ HİZMET BİNASININ ENKAZ KARŞILIĞI YIKTIRILMASI İŞİ

Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi 14 ada 380 parsel üzerinde bulunan ve il afad müdürlüğüne tahsisli eski hizmet binası enkaz karşılığı yıktırılacaktır.
Yıkım İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İşin tahmini bedeli KDV hariç 14.600,00 TL ( ONDÖRBİNALTIYÜZ TL) olup, ihale 10.07.2018 Salı günü saat 10:00’ da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binası toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
Yıkım işine ait Teknik Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme Örneği mesai saatleri içerisinde Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü satın alma servisinden görülebilir.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin BURDUR DEFTERDARLIĞI Ziraat Bankası Burdur Şb. TR59 0001 0000 5800 0010 0052 55 nolu hesabına ayrıntılı açıklamalı olarak 50 TRY (Türk Lirası) (elli Türk Lirası) bedel yatırarak ihale dokümanlarını alması gerekmektedir.

İhaleye katılabilmek için:
a) İhaleye katılmak için teklif edilen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat verilmesi gerekmektedir. Teminata ilgi mektup, dekont vb. belgelerin ihale dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
b) İsteklinin kanuni ikametgâh belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri,
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti,
d) Tebligata esas olan Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,
e) İstekli adına vekâleten ihaleye katılacak gerçek kişilerin noter tasdikli vekâletname ile (a), (b), (c), (d) bentlerinde belirtilen belgeleri getirmeleri,
f) İhaleye katılacak istekliler ortak ise noter tasdikli ortaklık belgesi
g) Özel Hukuk Tüzel kişiler adına ihaleye katılacakların yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapılacağı, 2018 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (c) ve (a) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.
h) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını,
ı) İhaleye katılmasında yasağı olmadığına ve adli sicilinin temiz olduğuna dair kendi taahhütnamesi,
j) İhaleye iştirak edecek gerçek kişi ise kayıtlı olduğu odadan ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet alanını gösteren Oda Kayıt belgesi,
k) İstekliliklerin İdareden temin edecekleri İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Örneğini imzalayarak diğer evraklarla birlikte ihale dosyasında bulunduracaklardır.
l) İstekliler ihale saatinden önce İşin yapılacağı yeri görerek yer görme belgesini ihale dosyasına ekleyeceklerdir.
3- İstekliler 10.07.2018 Salı günü saat 10:00’ da yukarıda istenilen belgelerle birlikte Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir
4-.İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.